Karori Cricket, 2 colour Embroidery

Karori Cricket, 2 colour Embroidery